•100% Katoen Superzacht •Uniek Ontwerp Maat 50-92 •Gratis Verzending Boven NL €50 / BE €75
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van andywawa.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.andywawa.nl.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings - en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. andywawa.nl behoudt zich het recht voor haar leverings - en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door andywawa.nl erkend.

1.4 andywawa.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. LEVERING

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal andywawa.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde product niet op voorraad is, niet meer leverbaar is of de prijs niet correct is), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen één maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Indien om wat voor reden dan ook er toch een retourzending wordt aangenomen zijn de kosten hiervan voor de koper. Retourzendingen zal andywawa.nl binnen de wettelijke termijn van 14 dagen behandelen.

2.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

2.4 Aan de leveringsplicht van andywawa.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door andywawa.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt
het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. PRIJZEN

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Mocht de prijs niet reëel zijn door een fout van andywawa.nl dan mag andywawa.nl de koop annuleren.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

3.4 Persoonlijke kortingscodes mogen niet worden verstrekt aan derden en kunnen dus niet gebruikt worden door derden.

4. GEGEVENSBEHEER

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij andywawa.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van andywawa.nl. andywawa.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 andywawa.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 andywawa.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5. GARANTIE

5.1 andywawa.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

5.2 De garantietermijn van andywawa.nl komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. andywawa.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

5.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan andywawa.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan andywawa.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal vijf werkdagen na levering aan andywawa.nl schriftelijk te worden gemeld. Indien het product beschadigd is krijgt u het geld retour. Artikelen uit de sale kunnen niet geruild worden. Mocht er toch iets mis mee zijn krijgt de klant het geld retour d.m.v. een tegoedbon naar keuze van andywawa.nl.

5.4 Indien klachten van de afnemer door andywawa.nl gegrond worden bevonden, zal andywawa.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van andywawa.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van andywawa.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van andywawa.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van andywawa.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

5.5 Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer andywawa.nl in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van andywawa.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

6. OVEREENKOMST

6.1 Een overeenkomst tussen andywawa.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door andywawa.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

6.2 andywawa.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

6.3 andywawa.nl is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of een Creditcard. Op basis van deze controle kan andywawa.nl een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Bij grotere bedragen kan andywawa.nl als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. andywawa.nl betaald in dit geval de rembourskosten.

6.4 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aflevering van het goed.

7. AFBEELDINGEN en SPECIFICATIES

7.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van andywawa.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8. OVERMACHT

8.1 andywawa.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Zo ook voor de verwachting van de eventuele levertijd.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van andywawa.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp - of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 andywawa.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is andywawa.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8.4 Indien andywawa.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 andywawa.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Eigendom van alle door andywawa.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij andywawa.nl zolang de afnemer de vorderingen van andywawa.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »